กฏหมายและคู่มือปฏิบัติ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬ และการแข่งข้นกีฬขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2562

- คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอนาจหน้าที่ขอ อปท.