การบริหารทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
♦ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แนวปฏิบัติการหาความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน
แผนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
♦ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด