การดำเนินการตามโนบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
⇒ รายงานผลโครงการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการ 5 ส 66
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
⇒ การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
⇒ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
⇒ แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
⇒ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
⇒ ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นประจำปี 2565
⇒ รับโอนพนักงานส่วนตำบล
⇒ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
⇒ ประกาศ ก.ถ.-เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
⇒ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2565
⇒ แผนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
โครงการ 5 ส 65

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด