หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
⇒ การสรรหาคัดเลือกบุคคล
การบรรจุแต่งตั้ง

 

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องงมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานฯ

- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปการให้ข้าราชการและพนักงานฯ

- ประกาศ ก.จ.จ ก.ท.จ และ ก.อบต.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการฏิบัติของข้าราชการฯ

- ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด