รายงานผลการดำเนินงาน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

- รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต 2566

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

- ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปี 2558

- ประกาศรายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศรายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562-2

- ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 28 กันยายน 2561

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.โละจูด ประจำปี 2559

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564 043

- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558

- รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

- รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ไปสู่การปฏิบัติ

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559

- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด