รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออณุญาติก่อสร้างอาคาร

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผู้สูงอายุ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการพาณิชย์

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการภาษี

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านบรรเทา

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด