รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรืจัดหาพัสดุประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด