การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด