แผนการดำเนินงานประจำปี

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

- ประกาศใช้แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด