แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

 

   

     -  ผลการพิจารณายื่นซองเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์

     -  ผลการพิจารณายื่นซองเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

     -  ผลการพิจารณาการยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษโครงการซ่อมสร้างถนนยาดยางแบบ AS Con สายโท3 ม.6

     -  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     -  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

     -  แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2562

     -  แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561

     -  แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

     -  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด