ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด