ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- การประเมินผลการให้บริการศูนย์  ถาม-ตอบ

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

- ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์

- คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้อถอนอาคาร

- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563

- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- แบบฟอร์มงานบริการข้อมูลข่าวสารของ อบต

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- สรุปสถิติการใช้งานบริการของ อบต.โละจูด ประจำไตรมาส 1

- สรุปสถิติการใช้งานบริการของ อบต.โละจูด ประจำไตรมาส 2

- สรุปสถิติการใช้งานบริการของ อบต.โละจูด ประจำไตรมาส 3

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

- สรุปสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 1

- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 2

- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาส 3

- สัญญาอื่นๆ

- เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน