แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ

เขียนโดย รอฮานา
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลาบน (ช่วงที่ กม.+000-0+๒๕๐ ) หมู่ที่ ๕ บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๖
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ อาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ อาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕