แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ

- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูดใหม่ (เฟส1) 2567
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านสาวอ ตำบลโละจูด
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลาบน (ช่วงที่ กม.+000-0+๒๕๐ ) หมู่ที่ ๕ บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๖
- เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ อาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ อาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด