ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด