รายงานการคลัง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจุด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจุด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๖

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจุด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำงบประมาณ ๒๕๖๖

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

- ประกาศสำเนางบเเสดงฐานะทางการเงินเเเละงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานผลการดำเนินงานตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565

-  รายงานประมาณการรายจ่าย

- รายงานประมาณการรายรับ

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564-2

- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564

- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม มีนาคม พ.ศ 2564

- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

- แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.โละจูด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศ เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปี2560

- ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ