คู่มือสำหรับประชาชน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การรับชำระภาษีป้าย
- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
- การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด