สำนักปลัด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
 

 

นางสุธิดา คงสุก

หัวหน้าสำนักปลัดอบต. 

 
 

-ตำแหน่งว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวขนิษฐา มัชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาซีซะห์ บินเซ็ง

นักทรัพยากรบุคคล

นายกนกพล หนูขำ

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนบดี ศรีคงรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุข

-ตำแหน่งว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวอาลีซา อาแวกิจิ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายฮารอฟี  เด่นชีวา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอนัส  เจ๊ะมะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางซีตีรูฮายา อาแว

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวอาซูรา กล้าศึก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวบารียะ เจ๊ะมะมิง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัสรีรัตน์ ยุนุ๊

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวศลิษา  สุวรรณศักดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป