กองคลัง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
 

นายอายุ บือราเฮง

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

นางสาวสูรียานิง แวกะจิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอุบัยดิลละห์ เจะดายอ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นายมะอัสรี เจ๊ะโก๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวอนุสรา หะยีมะแอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวมูรณี สามานุงซา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางเจ๊ะบัยนิง นาสูนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

นางสาวนรมาณี  บูละ

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายฟาร์ฮัม  ลอดิง

พนักงานจ้างทั่วไป

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด