กองช่าง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
 

 

นายวีรภัทร แซ่ฉิ้ม

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

นายวีรภัทร แซ่ฉิ้ม

นายช่างโยธา

 

นางสาวลีซา มะ

เจ้าพนักงานธุรการ

 
 

นายอิลฮัม มะดาโอะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอดินันท์  บินอูเซ็ง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายมะยูกี  สะแลแม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด