กองการศึกษาฯ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
   

 

นางสาวฟาอีดา เจ๊ะมามะ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
 
 

 

ฟาอีดา เจ๊ะมามะ

นักวิชาการศึกษา

 

ซัยตูนี โต๊ะมีนา

ครู คศ 2

ตำแหน่งว่าง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 

 

ซัลวาตี ยา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

วาฮีดา  เจ๊ะอารงค์

คนงานทั่วไป

 

ซาลวาตี ดือราแม

พนักงานจ้างทั่วไป

 

วิลาวัลย์ นนสีไพร

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

 

อจลา  มะลาพี

ผู้ดูแลเด็ก

 

กัตตีนา  กูสุหลง

ผู้ดูแลเด็ก

 

ซีลา  สะอิ

ผู้ดูแลเด็ก

 

ฮายาตี  นาวะ

ผู้ดูแลเด็ก

 
 

 

รูซีตา  อาเหล่ง 

ผู้ดูแลเด็ก

 

สายทิพย์  ประดิษฐ

ธรรม   ผู้ดูแลเด็ก

 

ฮัสลินดา สาเระ

ผู้ดูแลเด็ก