แหล่งท่องเที่ยว

ปี พ.ศ. 2521 กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง กำนันตำบลโละจูด มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทำให้กำนันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นตนเองกำนันจึงได้ประชุมกับชาวบ้านในหมู่บ้านและขอรับบริจาคศิลปวัตุและโบราณวัตถุจากชาวบ้าน ของที่ได้รับบริจาคมาอาทิ มีด พร้า จาน โอ่ง กริช จัดแสดงไว้ในตู้กระจกเพื่อสะดวกต่อการชม หลังจากนั้นเริ่มมีประชาชนสนใจขอเข้าชมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กำนันและชาวบ้านจึงสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรขึ้นมา แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2526 โดยมีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก ช่วยจัดโบราณวัตถุเป็นหมวดหมู่ และทำบัญชีลงทะเบียนของโบราณเป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุกว่า 300 ชิ้น

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด