ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด