ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ประชาสัมพันธ์ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตลอดวงจรชีวิตยาสูบสร้างมูลพิษให้แก่โลกทำลายสุขภาพของทุกคน

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด