โครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกัน ลดเสี่ยง ลดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)และหลอดเลือดหัวใจ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกัน ลดเสี่ยง ลดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)และหลอดเลือดหัวใจ จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านนูโระ สนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพอบต.โละจูด ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด