โครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนราธิวาส ณ หัองโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด