โครงการชาวเจ๊ะเด็ง ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14:30 น. นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโละจูดมอบหมายให้ นายมาหามะดนนียา บินอูเซ็ง รองนายก อบต.เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชาวเจ๊ะเด็ง ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke จัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข สนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพอบต.โละจูด ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านเจ๊ะเด็ง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด