กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด