เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

          ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด