โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ประจำปีงบประมาณ 2564