นัดประชุมสภา อบต โละจุด สมัยที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด