เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด