ตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด