แบ่งงานและหน้าที่ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด