สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านงานให้บริการด้านการขอจดทะเบียน พาณิชย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด