สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านงานให้บริการด้านการขอจดทะเบียน พาณิชย์