คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด