การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด