ลานกีฬา/สนามกีฬา และสถิติการใช้สนามในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด