เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด