แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด