เรียกประชุมสภา อบต โละจูด สมัยที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด