นัดประชุมสภา อบต โละจูด สมัยที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด