เรียกประชุมสภา อบต โละจูด สมัยที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด