ติดตามความพร้อมของโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน ลงพื้นที่อบต.โละจูด เพื่อติดตามความพร้อมของโครงการที่ได้เสนอขอรับงบประมาณ ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ โดยมี นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกอบต.โละจูด นายณัฐเชษฐ์ ชูเมือง ปลัดอบต.โละจูด นายอายุ บือราเฮง ผู้อำนวยการกองคลัง และนายวีรภัทร แซ่ฉิ้ม นายช่างโยธา เป็นผู้นำเสนอข้อมูลโครงการพร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานที่สำหรับดำเนินการโครงการ ที่ หมู่ 8 บ้านสาวอ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส