ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็งและโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ มอบหมายให้
นาย กนกพล หนูขำ นักจัดการงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โละจูด พร้อมทีมงานอบต.โละจูด ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็ง และโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ ตำบลโละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564