แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด