นัดประชุมสภา อบต โละจูด สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด