สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด