การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด