แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด