มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด